88-مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800 ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای با

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800 ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) حمید البرزی اوانکی - چکیده مقاله: بخش قابل توجهی از ساختمان های در حال استفاده و یا در حال ساخت از نوع سازه های بنایی می باشند اما درصد کمی از آنها از اصول صحیح طراحی و اجرا بهره برده اند. لذا در این مقاله سعی شده است که با مقایسه ی دو آیین نامه موجود در مورد...