87-بررسی طراحی معماری با تكیه بر دیدگاه سازه ای

چكیدهاصولاطراحیمعماریسازههایباشیوهمدرننیازمندتكنولوژیبالا،بهمراهاتخاذتدابیریهوشمندانه،امكاناتو تمهیداتیخاصمیباشد. كمك گرفتن ازتكنولوژیبه همراهشرایط طبیعیموجوددرپروژهازمشخصاتبرخی ازسبكهایمعماری میHigh-Techباشد. یكیازاینگونهسبكهایمعماریكهباعثاعتلایعلمسازهگردیدهاستسبك میباشدكهازسال١٩٧١باطراحیمركزفرهنگیژرژپمپیدوتوسطرنتزوپیانووریچاردراجرزشروع و تا بهكنونباتغییراتینیزادامهدارد...