84-تعیین ضخامت بهینه شاتكریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

مشخصات نویسندگان مقاله تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل رحیم اسمعیل زاده فشتمی - گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران کاوه آهنگری - گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانسیدمحسن پروینچی ها - کارشناسی مهندسی برق الکترونیک چکیده مقاله: امروزه صنعت تونل سازی و علم ژئوتکنیک با توجه به حساسیت طراحی و تاثیر گذاری حفاری فضاهای زیرزمینی برسازه های...