81- طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای

طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای مشخصات نویسندگان مقاله طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای سروش خلیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد معدن - استخراجرضا تابان راد - مدیر پروژه مطالعات سد و نیروگاه خرسان 3مهدی حسینی - استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی رهمهدی یاوری - عضو هیئت علمی دانشگاه...